Ruská J&T BANK AO má nového akcionáře

Tisk

Novým akcionářem ruské privátní banky J&T BANK AO se stala soukromá čínská společnost CEFC China Energy Company Limited (CEFC). V rámci rozvíjející se spolupráce mezi CEFC a bankovní skupinou J&T FINANCE GROUP  SE, získala čínská společnost v ruské bance 50% podíl. Celá transakce podléhá schválení regulátorů v Rusku.

 

„Věříme, že majetkové propojení banky s čínskou investiční skupinou přinese nové příležitosti poskytovat finanční služby v rámci rozvíjejících se Rusko – Čínských vztahů. Tento krok je tak další příležitostí pro akceleraci růstu banky na ruském trhu,“

říká Patrik Tkáč, Místopředseda představenstva skupiny J&T FINANCE GROUP SE, jíž je banka součástí.

 

Obě strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat a blíže komentovat detaily transakce.

 

O společnosti CEFC:

CEFC China Energy Company Limited je největší soukromou společností v Šanghaji a šestou největší privátní firmou v Číně. Působí především v oblasti financí, energetiky a průmyslu, kde se zabývá zpracováním, skladováním, distribucí a obchodováním s ropnými, agrochemickými, petrochemickými a plynovými produkty. CEFC se celosvětově řadí do TOP 500 firem.

 

O skupině J&T Finance Group SE:

Skupina J&T se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České a Slovenské republiky, Chorvatska a Ruské federace.
Více informací na www.jtfg.com

 

 

Russian J&T BANK AO has a new shareholder

Private Chinese company CEFC China Energy Company Limited (CEFC) has become a new shareholder of the private Russian bank J&T BANK AO. As part of the developing cooperation between CEFC and the banking group J&T FINANCE GROUP SE, the Chinese company has acquired a 50% share. The entire transaction is subject to the approval of regulators in Russia.

 

„We believe that the proprietary connection between the bank and the Chinese investment group will provide new opportunities to provide financial services in the framework of developing Russian-Chinese relations. This step is thus another opportunity to accelerate the bank’s growth on the Russian market,“ says Patrik Tkáč, Deputy Chairman of the Board of Directors of J&T FINANCE GROUP SE, of which the bank is a part.

Both parties have agreed not to disclose or comment on the details of the transaction.

 

About CEFC:

CEFC China Energy Company Limited is the largest private company in Shanghai and the sixth largest private company in China. It is active particularly in finance, energy and industry, where it is involved in processing, storing, distributing and trading with crude oil, agrochemical, petrochemical and natural gas products. CEFC ranks among the TOP 500 companies globally.

 

About J&T Finance Group SE:

J&T Group focuses on providing comprehensive services in private and retail banking, asset management for private clients and institutions, investment banking and project financing. It is developing its services particularly in the markets of the Czech and Slovak Republics, Croatia and the Russian Federation. For more information visit www.jtfg.com.